૨૦૦૦ની નોટ બંધ થઇ રહી છે ત્યારે હવે પછી ૧૦૦૦ની નોટ આવશે ? આરબીઆઇએ આપ્યો આવો જવાબ

૩૦ સપ્ટેમ્બર પછી સૌથી ઉંચા દરની નોટ માત્ર ૫૦૦ રુપિયાની જ રહેશે હાલમાં એવો (૧૦૦૦ની નોટ બહાર પાડવાનો) કોઇ જ

Continue reading